Akademiks

Undergraduate Degree Program

Batsilyer ng Sining sa Araling Pilipinas Medyor sa Filipino sa Mass Media
Bachelor of Arts in Philippine Studies Major in Filipino in Mass Media (AB-PHS)

Ang programang AB Araling Pilipinas Medyor sa Filipino sa Mass Media ay nakatuon sa pag-aaral ng paggamit ng wikang Filipino sa telebisyon, radyo, at print. Saklaw rin nito ang penomenon at kalakaran ng tao, wikang Filipino, kulturang popular, at mass media sa Pilipinas. Nakapaloob din sa nasabing programa ang pagsasalin para sa telebisyon, radyo, at print.

Kurikulim ng Programang AB-PHS
AB-PHS Fast Track
AB-PHS Regular Track

Graduate Degree Program

Master sa Sining sa Araling Filipino: Wika, Kultura, Midya (MAARFIL)
Doktor sa Pilosopiya sa Araling Filipino: Wika, Kultura, Midya (DAFL)

Inihain ng Departamento ng Filipino ang bagong gradwadong programa mula noong 2006-2007. Sa istruktural at sistematikong kaayusan ng akademikong programa ng departamento, nilalayong maging vertical ang pag-usbong at pagyabong ng kaalaman, kahusayan, kasanayan mula andergradweyt tungong gradweyt na ang developmental na focus ay ang mga paksang tumutukoy sa: (a) wika, (b) kultura, (c) lipunan, (d) midya, at (e) pagkataong Filipino. Masaklaw nitong binibigyang pansin ang interdisiplinari at multidisiplinaring dulog at pamamaraan ng Agham Panlipunan, Humanidades at iba pang mga disiplina. Gayundin, mahalagang pukawin at pagtibayin ang pagkabansa at pagkamamamayan ng bawat Lasalyanong gradwadong mag-aaral tungo sa pambansang kaunlaran at panlipunang pagbabago bilang mga experto sa kanilang mga larangang pinili at bilang mga publikong intelektwal.

Kurikulium ng Programang MAARFIL
Kurikulium ng Programang DAFL

filipino_home
filipino_Icon_book
filipino_publikasyon
filipino_hands
filipino_komunikasyon
filipino_news
filipino_awards
filipino_faculty

Mga Gradweyt
ng Programa