Departamento ng Filipino

Misyon ng Departamento ng Filipino na makabuo ng isang komunidad na magsisilbing buhay na simbolo ng identidad ng pamantasan at instrumento sa pagpapayabong at pagpapayaman ng wikang Filipino: magtaguyod ng mga patakarang pangwika ng pamantasan, magsabuhay ng kamalayang Filipino, magsulong ng mga programang mahalaga sa pagpapayaman ng kultura at komunikasyong Filipino tulad ng Araling Filipino at Aralin sa Pagsasalin sa pamamagitan ng pagturo, paglektyur sa loob at labas ng bansa, pagriserts, pagsalin, pagkatha at pagsulat sa midya tungo sa intelektwalisasyon ng wika; at magpatuloy sa pangunguna sa larangan ng paggamit ng wika. Sa ikatutupad ng misyon, pahahalagahan ang nasyunalismo, lidersyip, excellence, kamalayan at pananagutang panlipunan, ispiritwalidad, kritikal na pag-iisip, at iba pang pagpapahalagang Lasallian.

filipino_komunikasyon

Update sa Departamento