Seminar at Kumperensya

Pandaigdigang Kumperensya sa Araling Pilipinas at Asyani (DANUM Conference)

Ilalahad sa bahaging ito ang humble beginning ng kumperensya mula sa pagiging national conference hanggang maging pandaigdigan. Ilalagay din sa bahaging ito ang mga link ng book of abstract ng kumperensya.

2019: De La Salle Lipa, Lipa City, Batangas
2018: Visyas State Umiversity, Baybay, Leyte
2017: Aklan State University, Aklan

Pambansang Seminar (PamSem)

Ilalahad sa bahaging ito ang humble beginning ng kumperensya mula sa pagiging national conference hanggang maging pandaigdigan. Ilalagay din sa bahaging ito ang mga link ng book of abstract ng kumperensya.

2019: De La Salle Lipa, Lipa City, Batangas
2018: Visyas State Umiversity, Baybay, Leyte
2017: Aklan State University, Aklan

filipino_home
filipino_Icon_book
filipino_publikasyon
filipino_hands
filipino_komunikasyon
filipino_news
filipino_awards
filipino_faculty

Seryeng Panayam