Student Publications

Student publications refer to printed materials that are independently published by, and which meet the needs of the students. These include newspapers, magazines, newsletters, periodicals, hand-outs or other publications whether printed, mimeographed or photocopied, published by students for campus circulation.

Student Publications
Title Publication Type Schedule
Ang Pahayagang Plaridel Newspaper (Filipino) released every third week of the month within each school term
The Lasallian Newspaper (English) released every first week of the month within each school term
The Malate Literary Folio Literary Journal released one week before the end of each trimester
Green and White Annual Yearbook released by the third month after the last commencement exercise of the academic year


Ang Pahayagang Plaridel

Description 
Ang Pahayagang Plaridel ay naglalayong itaas ang antas ng kamalayan ng mga Lasalyano sa pamamagitan ng pagtalakay ng mga usaping pangkampus at panlipunan.

Naniniwala itong may konsensya at mapanuring pag-iisip ang mga Lasalyano, kailangan lamang na mailantad sa kanila ang katotohanan. Inaasahan ng Plaridel na makatutulong ito sa unti-unting pagpapalaya sa kaisipan ng mga mag-aaral tungo sa kanilang pagiging mapagmalasakit na mamamayan.

Sa pamamagitan ng paggamit ng sariling wika, nananalig ang Plaridel na maikintal sa puso at isipan ng mga Lasalyano ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino.

Lupong Patnugutan
Tatlong Pinakamataas na Patnugot ayon sa pagkasunod-sunod

Punong Patnugot
Iniaatas sa Punong Patnugot ang pangkalahatang pamamahala sa lahat ng aspektong may kaugnayan sa Ang Pahayagang Plaridel. Tungkulin niyang pamunuan ang Lupong Patnugutan ng pahayagan, ang mga Tagapamahala, at ang mga kasapi ng bawat seksyon ng pahayagan. Tungkulin niyang magplano ng mga bagay-bagay na ikauunlad ng pahayagan.

Pangalawang Patnugot
Iniaatas sa Pangalawang Patnugot ang direktang pamamahala sa lahat ng kasapi ng pahayagan at iba pang mga internal na aspeto tulad ng residency at staff development. Tungkulin niyang pangalagaan ang kapakanan ng kasapi at pati na rin ng Lupong Patnugutan. Magsisilbi siyang tagapagbuklod ng mga bumubuo sa pahayagan. Pansamantala niyang gagampanan ang tungkulin ng Punong Patnugot kung wala ang huli.

Tagapamahalang Patnugot
Iniaatas sa Tagapamahalang Patnugot ang pag-aasikaso ng mga teknikal na mga gawaing may kinalaman sa pahayagan tulad ng pananalapi, panloob na operasyon at teknikalidad.

Mga Patnugot ng seksyon - direktang nakapasailalim sa tatlong pinakamataas na Patnugot. Lahat ng Patnugot ng seksyon ay pantay ang ranggo.

  • Patnugot ng Balita
  • Patnugot ng Bayan
  • Patnugot ng Buhay at Kultura
  • Patnugot ng Isports
  • Patnugot ng Retrato
  • Patnugot ng Sining

Mga Tagapamahala - direktang nakapasailalim sa tatlong pinakamataas na mga Patnugot.Gayunpaman, mas mataas pa rin ang ranggo ng mga Patnugot ng Seksyon sapagkat nanatiling kasapi ang tagapamahala.

  • Tagapamahala ng Sirkulasyon
  • Tagapamahala ng Isponsorship at Publisidad
  • Tagapamahala ng Opisina

Tagapayo
Tungkulin ng tagapayong gabayan ang mga kasapi at mga patnugot ng pahayagan. Responsibilidad niyang pagpayuhan ang lupong patnugutan ukol sa mga sensitibong isyung nais ilathala ng pahayagan.

Link: www.plaridel.org

Email Address: app@dlsu.edu.ph

The LaSallian

Description: Newspaper (English) 
Editorial Board: to be updated
Faculty Adviser: to be updated
Link: to be updated
Email Address: to be updated

Malate Literary Folio

Description: Literary Journal
Editorial Board: to be updated
Faculty Adviser: to be updated
Link: to be updated
Email Address: to be updated

Green and White

Description: Annual Yearbook
Editorial Board: to be updated
Faculty Adviser: to be updated
Link: http://www.greenandwhite.org.ph/
Email Address: to be updated