De La Salle University Publishing House (DLSUPH)


To Write is to Choose: Ang Kasaysayan ng College Editors Guild of the Philippines (1931-1972)

Authors: Rowell Decena Madula and
Gerg Anrol Rubio Cahiles

Published and distributed by:
De La Salle University (DLSU) Publishing House, 2012
ISBN 978-971-555-551-7
213 pages

 

 

 

 

 

 

 

(click here to enlarge photo)

Book Description About the Authors Table of Contents  

Panimula
Pananatili ng Mahalagang Papel sa Pamamahayag Pangkampus
Panulat sa Kasaysayan
Ang Simula (1931)
Mga Unang Hakbang sa Pagsulong at Kontradiksiyon (1932-1945)
Punto de Vista: The Fightin' and Feudin' CEG
Pagbangon mula sa Digmaan: Rekonstruksiyon at Redepinisyon (1946-1965)
Punto de Vista: 23 Years of CEG
Paghagupit ng mga Kontradiksiyon sa Organisasyon (1962-1968)
Punto de Vista: Parting of the Red Sea
Ang Transisyon: Sa Gitna ng Tumitinding Kontradiksiyon (1969-1971)
Ang Pagbalikwas: Pagpapanibagong-hubog at Reoryentasyon (1971-1972)
Pagbubukas para sa Bagong Kasaysayan
Patuloy na Pagsusulat, Pagkamulat, at Pagmumulat (1972-2012)
Bibliograpiya
Photo-ops
Indeks
Tungkol sa Mga Awtor

Contact Information

De La Salle University Publishing House
Yuchengco Hall, Room 601
2401 Taft Avenue, 1004 Manila, Philippines
Tel. nos.: (632) 524-4611 loc. 271 (trunkline)
(632) 523-4281 (telefax)
E-mail: dlsupublishinghouse@dlsu.edu.ph
            dlsupublishinghouse@gmail.com