De La Salle University Publishing House (DLSUPH)


25 Taon Tungo sa Intelektwalisasyon ng Filipino:
25 Piling Sanaysay sa Ekonomiks

Author: Tereso S. Tullao, Jr.

Published and distributed by:
De La Salle University (DLSU) Publishing House, 2012
ISBN 978-971-555-543-2
446 pages

 

 

 

 

 

 

 

 

(click here to enlarge photo)

Book Description About the Author Table of Contents  

Prologo
Ang Intelektwalisasyon ng Wikang Filipino sa Pananaw ng Ordinaryo at Migranteng Pinoy: Isang Pagbabaliktanaw
Michael Angelo A. Cortez, DBA
Mga Alternatibo sa Labas ng mga Pandaigdigang Tugon sa Pagpigil sa Pagbabago ng Klima
Ang Panloob na Balik sa Pag-aaral at Pandarayuhan ng mga Filipinong Nars
Pandaigdigang Krisis Pananalapi at ang Di Timbang na Bayaring Internasyonal sa Pagitan ng mga Bansa
Ugnayang Ekonomiko sa Pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos: Isang Pangkasaysayang Pagtingin
Epekto ng Pansamantalang Pandarayuhan sa Demand sa Edukasyon: Implikasyon sa Pagpapaunlad ng Yamang-tao sa Pilipinas
Pagsasalin sa Ekonomiks
Mga Hamon ng Panahon: Ilang Ulatsa mga Kasalukuyang Isyu sa Ekonomiks at Pulitika
Paglilipat ng mga Likas na Tao (MNP) sa ASEAN: Mga Daan at Balakid sa Pagpapalawak ng Kalakalan sa mga Serbisyo
Epekto ng Padalang Salapi ng mga OFW sa Tunay na Palitan ng Salapi
Padalang Salapi ng mga OFW: Nagdadala ng Kabuhayan, Katatagan at Kaunlaran sa Ekonomiya
Pagsusulat ng Aklat sa Ekonomiks: Isang Karanasan
Tugon ng Negosyo sa mga Hamon ng Panahon
Ang Istruktura at mga Pagbabago sa Yamang-tao ng Hukbong Paggawa ng mga Industriya sa Pilipinas: Implikasyon sa Produktibidad at Pagkakompetitibo
Tungo sa Mapagmalasakit na Negosyanteng Pinoy
Ekonomiya ng Filipinas Noong 1898 at 1998 Isang Paghahambing
Rebolusyong 1896 Sa Pananaw Ekonomiko
Pamumuhunang Amerikano at Hapones sa Pilipinas: Susi o Balakid sa Kaunlaran
Integrasyon ng Silangang Asya: Mga Implikasyon sa Pilipinas
Positibismo at Normatibismo: Kung Papaano Mangatwiran ang mga Ekonomista
Integrasyon ng Ekonomiya: Susi sa Kaunlaran
Kultura at Kaunlaran: Tungo sa Ekonomiks ng Lakas ng Loob at Magandang Loob (Kapag Nabigo na ang Bilihan at Pamahalaan)
Industriyalisasyon ng Pilipinas: Sana Ngayon Na
Pulitika at Ekonomiks ng Pagbabagong Istruktural ng Hapon: Implikasyon sa Industriyalisasyon ng Pilipinas
Edukasyon at Pagpapaunlad ng Yamang-tao
Ekonomiks sa Diwang Pilipino: Halo-halo, Tingi-tingi at Sari-sari
Epilogo
Ang Hinaharap ng Paglalakbay Tungo sa Intelektwalisasyon ng Wikang Filipino
John Paolo R. Rivera
Mga Nailathala at Di Nailathalang Obra sa Filipino
Index

Contact Information

De La Salle University Publishing House
Yuchengco Hall, Room 601
2401 Taft Avenue, 1004 Manila, Philippines
Tel. nos.: (632) 524-4611 loc. 271 (trunkline)
(632) 523-4281 (telefax)
E-mail: dlsupublishinghouse@dlsu.edu.ph
            dlsupublishinghouse@gmail.com