DLSU Graduate Students' Conference

Conferences


Kauna-unahang Kumperensiya ng mga Gradwadong Mag-aaral sa Pamantasang De La Salle

Departamento ng Filipino at Research & Publications Office
Kolehiyo ng Malalayang Sining
Sa pakikipagtulungan ng DLSU-CHED Zonal Research Center

Hunyo 26-27, 2009
Yuchengco Lecture Hall 408


Mga Panel at Programa ng Kumperensiya

Kaisipang Filipino sa Iba't Ibang Disiplina sa Loob at Labas ng Bansa
(Filipino Ideas across Disciplines in and beyond the Philippines)

Sa loob ng humigit-kumulang limang dekada matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, umusbong at lumakas ang pagsasaFilipino (indigenization) ng ating kaalaman at kaisipan. Nakilala sa loob ng panahong ito ang kategorisasyon o katawagan sa mga disiplinang nakakabit sa konsepto at praktika ng pagkataong Filipino at pagkabansa tulad ng Pilosopiyang Filipino, Sikolohiyang Pilipino, Bagong Kasaysayan, Panitikang Pambansa, Pilipinolohiya, at Aghamtao.

Sa kasalukuyan, ano ang mga nananatili at mga bagong diskurso, pag-aaral at debate sa loob at labas ng bansa tungkol sa pag-inog ng kaisipang Filipino? Paano ito inuunawa ng mga kasalukuyang gradwadong mag-aaral at mga kinikilalang iskolar mula sa iba't ibang disiplina?

Layunin ng kumperensiyang ito na suriin at usisain ng mga gradwadong mag-aaral ang rasyonal/teoretikal na pundasyon o pilosopiya, metodolohiya, debate at mga isyung nakapaloob sa iba't ibang disiplinang nabanggit at kung paano rin ang mga disiplinang ito tumatawid sa inter/multidisiplinaryong usapin at pag-aaral. Lilinawin din sa kumperensiyang ito ang direksyong tinatahak ngayon ng kaisipang Filipino sa gitna ng umaatikabong diskurso sa at problematikong kalagayan ng orientalismo, globalisasyon, pandaigdigang ekonomiya, at marami pang iba. Hangad ng kumperensiyang ito na magdayalogo, magpalitang-kuro, magbahaginan ng kaalaman at karanasan ang mga kinikilalang iskolar at mga gradwadong mag-aaral sa iba't ibang larangan ng Agham Panlipunan, Humanidades at Agham.

Bukas ang kumperensiyang ito sa lahat ng gradwadong mag-aaral na kasalukuyang kumukuha ng kanilang M.A./M.S. at Ph.D. (o mga digring katumbas nito) sa anumang larangan sa Agham Panlipunan, Humanidades at Agham. Ang mga bagong nagsipagtapos ng M.A./M.S. at Ph.D. ay maaari ring lumahok sa kumperensiya.

Wika ng Kumperensiya:
Filipino at Ingles ang wika ng kumperensiya.

Mga Paksa/Panel:


 • Pilosopiyang Filipino
 • Sikolohiyang Pilipino
 • Pantayong Pananaw/Bagong Kasaysayan
 • Politika at Pamamahala
 • Panitikan at Kritikang Filipino
 • Mga Sining at Kultura sa bansa
 • Araling Filipino/Pilipinolohiya/Philippine Studies/Filipino Studies
 • Edukasyon
 • Diaspora
 • Media at Kulturang Popular
 • Araling Lokal (Local Studies)
 • Araling Gender (Gender Studies)
 • Pananampalatayang Filipino
 • Agham at Teknolohiya
 • at iba pa (open category)

Iskedyul:

Panawagan para sa abstrak - Pebrero 23 - Marso 30, 2009 (tapos na)
Deadline ng sabmisyon ng abstrak - Marso 31, 2009 (tapos na)
Anunsyo ng mga natanggap na abstrak - April 15, 2009 (tapos na)
Deadline ng sabmisyon ng buong papel - Mayo 30, 2009
Kumperensiya - Hunyo 26-27, 2009

Detalye sa pagpasa ng buong papel:

Maaaring galing sa term paper, tapos o tinatapos pa lang na tesis o disertasyon; empirikal na pag-aaral o teoretikal na papel ang isumite. Ang buong papel ay dapat na nasusulat sa Filipino o Ingles, di pa nalilimbag, binubuo ng di hihigit sa 8,000 salita, kompyuterisado at nakasulat ng laktawan (double-spaced) sa short bond paper.

Gamitin ang MLA Style para sa pagsipi at pagsulat ng sanggunian. Tingnan ang website na http://library.osu.edu/sites/guides/mlagd.php para sa paggamit ng MLA.

Pagpapatala:

Ang lahat ng magbabasa ng papel at dadalo sa kumperensiya'y kailangang magpatala. May bayad na PhP500 para sa dalawang araw na pagkain (tanghalian, merienda sa umaga at hapon) at kit.

Pinakamahusay na papel:

Pipili ng sampung pinakamahusay na papel mula sa mga magbabasang gradwadong mag-aaral. Posibleng mailimbag ang mga papel na ito sa Asia Pacific Social Science Review, Ideya at Malay, tatlong kinikilalang internasyonal na abstracted, refereed journal na nakabase sa Pamantasang De La Salle.

Tingnan sa http://www.philjol.info ang mga journal na ito.

Impormasyon:
Para sa iba pang katanungan, makipag-ugnayan kina:

Dr. Rhod V. Nuncio rhodnuncio@gmail.com
Convenor
5244611 loc. 509

Dr. Feorillo P. A. Demeterio III feorillodemeterio@gmail.com
Prof. Jose Ma. Arcadio C. Malbarosa malbarosaj@dlsu.edu.ph
Co-convenors

Steering Committee:
Dr. Eric Vincent C. Batalla, Political Science
Dr. Jose Rhommel B. Hernandez, History
Dr. Josefina C. Mangahis, Filipino
Dr. Leni dlR Garcia, Philosophy
Prof. Dante Luis P. Leoncini, Philosophy

Board of Advisers:
Dr. Exaltacion E. Lamberte, University Fellow & CLA Dean
Dr. Isagani R. Cruz, University Fellow & Professor Emeritus
Dr. Jose M. De Mesa, University Fellow