Akademiks

Rasyonal ng Gradwadong Programa

Sinimulang itinaguyod at pinagyaman noong SY 2002-2003 ng Departamento ng Filipino ang kursong AB Philippine Studies Major in Mass Media in Filipino upang tumugon sa nagbabagong kalakaran ng wika, kultura, midya at lipunang Filipino. Naniniwala ang Departamento ng Filipino na mahalaga ang mahigpit na ugnayan ng akademya at ng midya upang lalong mahasa ang mga susunod na henerasyon ng mga Filipino bilang mga manunulat sa midya, risertser, guro, at administrador. Ang layunin ay hindi lamang para sa pagpapaunlad ng kapakanang pang-indibidwal kundi para rin sa sambayanang Filipino.

Sa ganitong premis, inihahain ng Departamento ng Filipino ang bagong gradwadong programa para sa iskulyir 2006-2007. Sa istruktural at sistematikong kaayusan ng akademikong programa ng departamento, nilalayong maging vertical ang pag-usbong at pagyabong ng kaalaman, kahusayan, kasanayan mula andergradweyt tungong gradweyt na ang developmental na focus ay ang mga paksang tumutukoy sa: (a) wika, (b) kultura, (c) lipunan, (d) midya, at (e) pagkataong Filipino. Masaklaw nitong binibigyang pansin ang interdisiplinari at multidisiplinaring dulog at pamamaraan ng Agham Panlipunan, Humanidades at iba pang mga disiplina. Gayundin, mahalagang pukawin at pagtibayin ang pagkabansa at pagkamamamayan ng bawat Lasalyanong gradwadong mag-aaral tungo sa pambansang kaunlaran at panlipunang pagbabago bilang mga experto sa kanilang mga larangang pinili at bilang mga publikong intelektwal.